St. Mary’s School In Dayton Opens

St. Mary’s School in Dayton opens, the beginning of what is now the University of Dayton